• تامین کنندگان

فرم تماس تامین کنندگان

نام و نام خانوادگی: شماره تماس:
پست الکترونیکی : فایل ضمیمه:
آدرس:

فرم تماس پیمانکاران

نام و نام خانوادگی: شماره تماس:
پست الکترونیکی : ررومه و سوابق:
توضیحات:
رتبه ارشد انبوه سازی مسکن و ساختمــان از وزارت راه و شـــهرسازی
  • دارنده گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 2008 ISO 9001 در تولید و انبوه سازی مسکن از شرکت QEC انگلستان
  • جایزه بین المللی کیفیت از G2S کشور ایتالیا
  • گواهی نامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت از ACL کشور انگلستان
  • 051-38187