• واحد بازرگانی و فروش

واحد بازرگانی و فروش


گروه مهندسی آسمان، در طول سال های گذشته ارتباطات و مناسبات قوی و حرفه ای را با خریداران برقرار کرده است. هدف واحد بازرگانی و فروش در حفظ رابطه با این منابع ارزشمند، کسب رضایت مندی آنان در زمان خرید و پس از خرید بوده و این مهم را با کسب اعتبار و اعتماد از سوی خریدار تا کنون به اثبات رسانیده است.
رتبه ارشد انبوه سازی مسکن و ساختمــان از وزارت راه و شـــهرسازی
  • دارنده گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 2008 ISO 9001 در تولید و انبوه سازی مسکن از شرکت QEC انگلستان
  • جایزه بین المللی کیفیت از G2S کشور ایتالیا
  • گواهی نامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت از ACL کشور انگلستان
  • 051-38187